لوگوی انجمن

Iran Finance Association

Launching the Aparat channel of the finance association

کمیته مالی رفتاری به عنوان یکی از کمیته های ۹ گانه انجمن مالی ایران در مسیر معرفی و توسعه دانش مالی رفتاری و کاربردهای این حوزه نوین گام برمی‌دارد در زیر لینک کانال آپارات انجمن مالی را با شما به اشتراک گذاشتیم :

کانال آپارات کمیته مالی رفتاری انجمن مالی ایران