لوگوی انجمن

Iran Finance Association

Banking Committee organizes: مروری بر ساختار سود و زیان بانک‌ها طی سه دهه

سازمان های امروزی بدلیل شرایط موجود بسیار تحت تاثیر محیط قرار دارند و عکس العمل آنها یا بصورت کنشی و یا واکنشی می باشد پرواضح است رفتار کنشی به محیط ، محصول برنامه ریزی استراتژیک سازمان بوده و رفتار واکنشی در نتیجه پاسخ به حوادث محیطی می باشد بانکها بعنوان سازمان های موثر در اقتصادهای بانک محور ، بیش از حد در معرض شرایط محیطی ناشی از سیاست ها و قوانین وضع شده قرار دارند تا حدی که در دوره هایی می توان با کمی اغماض چنین تصور کرد که مدیریت بانکها محصول همین مقررات و سیاست ها هستند تا تصمیمات مدیران آنها.
در این نشست مروری خواهیم داشت به تاثیرات محیط مخصوصا شرایط و مقررات نظام بانکی بر صورتهای مالی و بالاخص سود و زیان بانکها طی سه دهه اخیر
سه دهه ایی که میتوان آن را از جهت تاثیرگذاری شرایط محیطی و مقرراتی بر بانکها به چهار دوره مختلف و با تحلیل جداگانه طبقه بندی نمود.