لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

اطلاعات نخستین همایش و نمایشگاه جانبی نهضت تامین مالی شهر

برای دریافت اطلاعات راجع به همایش ۲۱ تا ۲۴ آذر نهضت تامین مالی شهر، فایل زیر را دانلود کنید.