لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

نشستی با موضوع «خلق نقدینگی بانک‌ها» توسط کمیته بانکداری برگزار گردید

نشستی با موضوع «خلق نقدینگی بانک‌ها» با سخنرانی جناب آقای دکتر مصطفی گرگانی «دکتری مالی گرایش بانکداری» در تاریخ 1399/08/21 توسط کمیته بانکداری به صورت وبیناربرگزار گردید.

در جلسه مذکور موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خلق نقدینگی «Liquidity Creation» یکی از نقش‌هایی است که بانک‌ها طبق تئوری مدرن واسطه‌گری مالی ایفا کی‌کنند و مولفه‌های آن یطور نظری با اقتصاد حقیقی در ارتباط هستند. در این خصوص مباحث زیر در این جلسه مطرح گردید.

  • مفهوم خلق نقدینگی و بررسی آن در قالب تئوری واسطه‌گری مالی
  • مروری بر نظریات اصلی مربوط به خلق نقدینگی بانک‌ها
  • روش‌های معرفی شده برای محاسبه خلق نقدینگی بانک‌ها
  • مروری بر ادبیات و مطالعات انجام‌شده در حوزه خلق نقدینگی بانک‌ها
  • بررسی اثر تکانه‌های قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی بر خلق نقدینگی بانک‌ها و بررسی اثر خلق نقدینگی بانک‌ها بر رشد اقتصادی