لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

سلسه جلسات «نقشه راه» آغاز شد

انجمن مالی ایران به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای دانش روز مالی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور
آموزشی و پژوهشی درنظر دارد تا با برگزاری سلسله جلساتی تحت عنوان نقشه راه، گامی اساسی در راستای آگاهی بخشی به
دانشجویان جهت ورود به حوزه های مختلف شغلی در صنعت مالی بردارد که این مهم با همکاری دفتر ارتباط با صنعت دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران و جمعی از دانشجویان دغدغه مند انجام خواهد گرفت.
در سلسله جلسات نقشه راه تلاش بر این است که با دعوت از فعالین با تجربه و توانمند در نهاد های مختلف مالی به سوالات زیر
پاسخ داده شود:
۱. آشنایی با موقعیت های شغلی موجود در هر نهاد مالی
۲. آینده شغلی و تحصیلی در هر حوزه
۳. مسیر آموزشی و اقدامات لازم برای یادگیری دانش مورد نیاز در هر حوزه
۴. مهارت های مورد نیاز جهت ورود به هر حوزه
هدف از برگزاری این سلسله جلسات پاسخ به نیاز شناخت دانشجویان در حوزه مالی بوده تا از طریق آشنایی با مسیر های متنوع
شغلی در صنعت مالی، به کسب دانش و مهارت های مورد نیاز بپردازند.