لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک عملیاتی در صنعت بیمه

آشنایی با مفاهیم ریسک عملیاتی، مدیریت ریسک عملیاتی، روش های شناسایی، اندازه گیری، کنترل، کاهش، پایش و گزارش گری ریسک عملیاتی از اهداف این دوره است.

ضرورت برگزاری کارگاه:
پس از برگزاری کارگاه آموزشی مقدمهای بر مفاهیم ریسک در شرکتهای بیمه و کارگاه مدیریت ریسک بیمهگری، با
توجه به اهمیت موضوع ریسک عملیاتی در شرکتهای بیمه، در این کارگاه به ریسک عملیاتی پرداختیم.
با توجه به تعریف کمیته بال، هرگونه زياني که ناشي از چهار عنصر انسان )منظور نيروي انساني(، سيستم )سيستم
IT و ساختار آن در درون سازمان(، فرایندهاي داخلي کار و رويدادهاي خارجي باشد، ریسک عملیاتی تعریف میشود.
با توجه به ضرورت شناســایی، اندازهگیری و مدیریت ریســک عملیاتی در شرکتهای بیمه، کمیته بیمه انجمن مالی ایران با
همکاری سندیکای بیمه گران ایران اقدام به طراحی کارگاه آموزشی مدیریت ریسک عملیاتی در شرکتهای بیمه نموده است.
هدف از برگزاری کارگاه:
هدف از برگزاری کارگاه، آشنایی با مفاهیم ریســک عملیاتی، اصول و چارچوب حاکمیتی مدیریت ریسک عملیاتی،
روشهای شناسایی، آرایهبندی، انواع روشهای اندازهگیری، کنترل، کاهش، پایش و گزارشگری ریسک عملیاتی است.
مفاهیم ذکر شده به صورت کاربردی و مرتبط با شرکتهای بیمه ارائه خواهد شد.
مخاطبان:
مخاطبان عمومی این کارگاه، دانشــجویان رشــتههای مدیریت مالی، مدیریت بیمه و فعاالن صنعت بیمه کشــور و
مخاطبان تخصصی مدیران ارشد، مدیران مالی، مدیران ریسک و معاونان فنی شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی هستند.
هزینه شرکت در کارگاه آموزشی:
مدت و هزینه دوره: 8 ساعت و ۱۸۰۰۰۰۰ تومان به ازای هر نفر
دوره به صورت حضوری در روز پنجشنبه مورخ 10 آذرماه 1401 ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ و ۱۳:۳۰الی برگزار میگردد.
پذیرایی: نهار و میان وعده
مکان برگزاری کارگاه : ساختمان سندیکای بیمهگران ایران
جهت ثبت نام با شماره تلفنهای دفتر انجمن مالی تماس حاصل فرمایید.

دریافت ریز سرفصل‌های دوره

مدرک معتبر انجمن مالی