لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک بیمه گری

هدف از برگزاری کارگاه، آشنایی با مفاهیم ریســک بیمه گری، شناسایی، تحلیل و سنجش ریسک بیمه گری با استفاده از نرم افزار اکسل و کنترل و کاهش ریسک در سطح قراردادهای بیمه و سطح پرتفوی بیمه است.

ضرورت برگزاری کارگاه:
موضوع اصلی عملیات بیمه گری، ریسک است. بیمه گزاران از طریق خرید انواع بیمه نامه به دنبال انتقال ریسک به بیمه گر در ازای پرداخت حق بیمه میباشند. در واقع دغدغه مهم و اصلی یک شرکت بیمه، شناسایی، ارزیابی صحیح و مدیریت ریسکهای بیمه گری میباشــد. نرخ گذاری اشتباه، پذیرش ریسک نامطلوب، نگهداشــت بیش از حد ریسک و عدم کفایت ذخایر، اهم ریسک های بیمه گری میباشد. با توجه به ضرورت شناسایی و مدیریت ریسکهای بیمه گری در شرکتهای بیمه، کمیته بیمه انجمن مالی ایران با همکاری سندیکای بیمه گران ایران اقدام به طراحی کارگاه آموزشی مدیریت ریسک بیمهگری نموده است.
هدف از برگزاری کارگاه:
هدف از برگزاری کارگاه، آشنایی با مفاهیم ریســک بیمه گری، شناسایی، تحلیل و سنجش ریسک بیمه گری
با استفاده از نرم افزار اکسل و کنترل و کاهش ریسک در سطح قراردادهای بیمه و سطح پرتفوی بیمه است.
مخاطبان:
مخاطبان عمومی کارگاه، دانشجویان رشته های مدیریت مالی، مدیریت بیمه و فعال صنعت بیمه کشور و مخاطبان
تخصصی آن، مدیران و کارشناسان حوزه ریسک، مالی و فنی در شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی می باشند.
هزینه شرکت در کارگاه آموزشی:
مدت و هزینه دوره: 8 ساعت و ۱۵۰۰۰۰۰ تومان به ازای هر نفر
جهت ثبت نام با شماره تلفنهای دفتر انجمن مالی تماس حاصل فرمایید.

دریافت ریز سرفصل‌های دوره

مدرک معتبر انجمن مالی