لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

نقشه علمی انجمن مالی ایران

+چشم‌انداز

انجمن مالی ایران یک نهاد علمی است که با بهره گیری از توان و قابلیت های اساتید، دانشجویان، فارغ التحصیلان و نهادهای حرفه ای بر ارتقای علمی و توسعه کیفی نیروهای متخصص، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و ترویج حوزه های مختلف دانش مالی متمرکز است و در نظر دارد در این حوزه از دانش، به قطب علمی کشور و منطقه تبدیل گردد.

+بیانیه ماموریت

 •  فعالیت به عنوان مؤسسه ای غیرانتفاعی با مشارکت افراد عالاقه مند به مباحث مالی؛
 •  ارتقاء فهم عمومی از مسائل مالی؛
 •  انسجام بخشی بین حوزههای مرتبط با مقوالت مالی
 •  هموارسازی تبادل ایده های مالی از طریق انتشار مجالت علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و سایر ابزارهای
 • رسانه ای؛
 •  تشویق افراد به فراگیری حوزه های مختلف دانش مالی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی؛
 •  مشارکت فعال با نهادهای هم تراز در جهان؛
 •  ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز در زمینه مباحث مالی؛
 •  انجام تحقیقات علمی ودر سطح ملی و بین المللی با کمک محققان و متخصصان مالی.

+بیانیه ارزش‌ها

 • برخورداری از روحیه نقادی و نقدپذیری و آزادگی علمی؛
 •  برخورداری از روحیه خالقیت و نوآوری؛
 •  برخورداری از روحیه کار تیمی و گروهی؛
 •  تأکید بر فعالیت و رفتار سازمانی دانشمحور ؛
 • دریغ نورزیدن در تعلیم دانش مالی و کوشش در گسترش آن.

+برنامه استراتژیک

 • الف) اهداف برنامه پنج ساله

  اهداف این برنامه که در راستای تحقق ارزشها و مأموریت های انجمن مورد توجه قرار گرفته است عبارت است از:

  ۱ .جلب مشارکت و حمایت مادی و معنوی نهادها و سازمان های حاکمیتی

  ۲ .جذب و برقراری ارتباط بین صاحبنظران حوزه مالی در داخل و خارج کشور

  ۳ .کارآفرینی مبتنی بر توسعه مراکز دانش بنیان و حمایت از پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور

  ۴ .ترویج اخالق پژوهشی در میان اعضای انجمن

  ۵ .تقویت همکاری میان انجمن های همسو و ایجاد رقابت سالم علمی

  ۶ .تشویق فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با دانش مالی به عضویت در انجمن و حفظ ارتباط آنان با فضای علمی و دانشگاهی پس از فارغالتحصیلی

  ۷ .ایفای نقش مؤثر در انسجام و توسعه فعالیتهای مرتبط با حوزه مالی

  ۸ .تدوین استانداردهای حرفه ای و تخصصی

+راهکارهای اجرایی

توانمندسازی انجمن:

 •  جذب اعضای حقیقی و حقوقی
 •  تأسیس شعب انجمن در دانشگاه های مطرح ایران
 •  برگزاری منظم جلسات انجمن با حضور اعضای هیئت مدیره
 •  راه اندازی وبسایت انجمن مالی ایران و ارتقاء مستمر آن
 •  همکاری با انجمن های علمی دانشجویی در دانشکده ها و دانشگاهها
 •  فعالیت انجمن در قالب گروه های مطالعاتی و کمیته های اجرایی
 

مدیریت علمی و احیای نقش مرجعیت علمی

 • برگزاری دوره ها و کارگاه های مالی در حوزه های مالی از قبیل مالی شرکتی، مالی دولتی، مالی شخصی، مدیریت سرمایهگذاری، حقوق مالی، مالی بین الملل، بانکداری، بیمه، اقتصاد مالی، مهندسی مالی، ریاضیات
 • مالی، حسابداری و سایر حوزه های مرتبط.
 • برگزاری جلسات سخنرانی و هم اندیشی علمی
 • برگزاری جلسات با موضوعات مرتبط با دانش مالی
 • طراحی و اجرای مسابقات علمی در سطح ملی و بین المللی
 •  تقدیر از پیشکسوتان و بزرگان حوزه دانش مالی
 • انتخاب و معرفی کتاب سال مالی
 •  مشاوره و نظارت بر طرح های پژوهشی مرتبط با دانش مالی
 • انتشار کتب تألیفی و ترجمه شده در زمینه مباحث مالی
 •  انتشار مجالت تخصصی، علمی و پژوهشی
 

توسعه تعامالت ملی

 •  عقد تفاهمنامه های همکاری با مراکز دانشگاهی و مراکز علمی- پژوهشی
 • شرکت در نمایشگاه های تخصصی از قبیل بانک، بورس و بیمه
 •  برپایی همایش های ملی در موضوعات روز حوزه مالی
 

توسعه تعامالت بین المللی

 • راه اندازی سایت انجمن به سایر زبان های مطرح بین المللی
 • تأسیس شعب نمایندگی خارجی
 • فعالسازی کمیته بین الملل انجمن
 • تلاش برای جذب اعضای حقیقی و حقوقی خارجی و ایرانیان مقیم خارج و نیز دعوت از اساتید خارجی برای شرکت در کنفرانسهای داخلی
 • عقد تفاهم نامه با دانشگاه های خارجی
 • مشارکت در کنفرانس های بین المللی و همکاری با انجمن های مالی سایر کشورها
 • چاپ کتب یا مجالت علمی- پژوهشی به زبانهای خارجی