راهنمای انواع عضویت در انجمن مالی ایران

در عضویت پیوسته اعضا می‌بایست حداقل دانشجوی مقطع دکتری در یکی از رشته‌ها مرتبط باشند. همچنین این اعضا اجازه صدور رای در مجمع عمومی سالانه را خواهند داشت.

در عضویت وابسته حقوقی، تمامی اشخاص حقوقی با ارائه درخواست رسمی امکان عضویت در این انجمن و استفاده از خدمات آن را خواهند داشت.

تمامی فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته‌های مرتبط مالی که شاغل در یکی از رشته‌های مرتبط با مالی در کشور هستند، امکان اخذ عضویت پیوسته در انجمن مالی ایران را خواهند داشت.

دانشجویان رشته‌های مرتبط مالی با اخذ این نوع عضویت، می‌توانند در کنار استفاده از تخفیف‌های شرکت در دوره‌های حرفه‌ای مالی، از امکان تعالی علمی و آماده سازی برای بازارکار، امکانات شرکت در دوره‌های کارآموزی حرفه‌ای و همچنین معرفی به اعضای حقوقی انجمن جهت تصدی مشاغل بهره جویند.

چهره های ماندگار، نخبگان و پیشکسوتان دانش بنیان، اشخاصی که خدمات ویژه و برجسته‌ا‌ی در انواع حوزه‌های مالی انجام داده‌اند، اساتید، پژوهشگران و محققان، دانشمندان برجسته بینالمللی یا کسانی در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند، با توجه به شرایط زیر به عضویت افتخاری انجمن پذیرفته شده‌اند:

  • عضو افتخاری با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی به عضویت انجمن در می‌آید.
  • عضو افتخاری در مجامع عمومی انجمن حق رای ندارد.
  • عضو افتخاری ملزم به داشتن شرایط عام و خاص عضویت انجمن نیست.
  • عضو افتخاری انجمن کلیه مزایای عضو پیوسته به جز حق انتخاب شدن در هیأت مدیره را داراست.
  • لغو (یا انصراف از) عضویت عضو افتخاری باید به اطلاع مجمع عمومی عادی انجمن برسد.
  • عضویت افتخاری مادامالعمر است، مگر آنکه از عضو افتخاری عملی سرزند که مغایر اهداف وشئون حرفه ای مد نظر انجمن باشد و به شهرت انجمن لطمه وارد آورد. در این صورت به شکایت یکی از اعضای پیوسته, شورای اجرایی کمیته ویژه‌ای راانتخاب کرده مأمور بررسی موضوع خواهد نمود. شورای اجرایی پس از دریافت گزارش کمیته ویژه، نسبت به ابقا یا ابطال عضویت وی تصمیم خواهد گرفت.

عضویت پیوسته

  • Max. file size: 320 MB.