هیئت موسس انجمن مالی ایران

دکتر عادل آذر

دکتر علی ثقفی

دکتر رضا راعی

دکتر محمدرضا رستمی

دکتر علی سعیدی

دکتر علی ثقفی

دکتر حسن قالیباف اصل

دکتر شاپور محمدی

دکتر طهماسب مظاهری

دکتر علی نمکی