هیئت مدیره انجمن مالی ایران

دکتر رضا راعی​

رئیس هیئت مدیره

دکتر غلامرضا سلیمانی امیری

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر رسول سعدی

عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار

دکتر شاپور محمدی

عضو هیئت مدیره

دکتر سعید فتحی

عضو هیئت مدیره

دکتر محمد اصولیان

عضو هیئت مدیره

دکتر احمد پویانفر

عضو هئیت مدیره

دکتر محمد طالبی

عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر مسلم پیمانی

عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر علی نمکی

دبیر انجمن

دکتر غلامرضا کرمی

بازرس اصلی انجمن

دکتر محمد مرادی

بازرس علی البدل