هیئت مدیره انجمن مالی ایران

دکتر رضا راعی​

رئیس هیئت مدیره و رئیس انجمن

دکتر طهماسب مظاهری

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن

دکتر رسول سعدی

عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار انجمن

دکتر حسن قالیباف اصل

عضو هئیت مدیره و سردبیر نشریه انجمن (Iranian Journal of Finance)

دکتر علی نمکی

عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن

دکتر علی ثقفی

عضو هیئت مدیره انجمن

دکتر محمد‌اسماعیل فدایی نژاد

عضو هیئت مدیره انجمن

دکتر محمد‌هاشم بت‌شکن

عضو علی البدل هئیت مدیره انجمن

دکتر محمدرضا رستمی

عضو علی البدل هئیت مدیره انجمن

دکتر کاوه مهرانی

بازرس انجمن مالی ایران

دکتر کاوه مهرانی

بازرس علی البدل انجمن مالی ایران