شرح وظایف کمیته‌های تخصصی

 • طرح روزآمد مسائل حوزه تخصصی در ارتباط با شرایط و مقتضیات خاص ایران و جهان
 • پژوهش بنیادی و کاربردی به منظور پاسخ به نیازهای علمی و عملی حوزه تخصصی
 • تألیف و ترجمه کتب مرتبط با حوزه تخصصی
 • تهیه مقالات علمی در حوزه تخصصی
 • برگزاری همایش های تخصصی در حوزه مربوطه
 • نشر و ترویج ایده ها و داده‌های علمی حوزه تخصصی کمیته در سطح جامعه
 • ارائه مشاورت‌های علمی در حوزه تخصصی
 • ارائه پیشنهادهای لازم جهت اصلاح و بهبود برنامه های آموزشی حوزه تخصصی
 • بسط تعاملات علمی پژوهشی با انجمن های علمی و نهادهای آموزشی پژوهشی و اجرایی
 • نقد آثار مرتبط با حوزه تخصصی
 • ارزیابی و انتخاب آثار برتر در حوزه تخصصی مربوطه کمیته
 • پیگیری مستمر تحولات جهانی در حوزه تخصصی کمیته
 • شناسایی چالش‌های آموزش و پژوهش در حوزه تخصصی کمیته
 • ارایه راهکار برای ارتقاء مستمر برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه تخصصی کمیته با همکاری کمیته آموزش و پژوهش
 • پیشنهاد روشهایی برای ارتقاء و استانداردسازی روشهای تدریس و یادگیری در حوزه تخصصی کمیته
 • ارایه خدمات مشاوره‌ای در راستای اهداف انجمن در حوزه تخصصی کمیته
 • توانمندسازی حوزه تخصصی کمیته در باشگاه دانشجویی انجمن