لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

کارگاه آموزشی مبانی مدیریت ریسک بازار، ریسک نقدینگی و مدیریت دارایی و بدهی در شرکت های بیمه در ایران

هدف آشنایی با مفاهیم ریسک های بازار، نقدینگی و مدیریت دارایی و بدهی، تحلیل و سنجش ریسک های مذکور با استفاده از نرم افزار اکسل و ایوبوز و کنترل کاهش ریسک ها در شرکت های بیمه است.

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک بیمه گری

هدف از برگزاری کارگاه، آشنایی با مفاهیم ریســک بیمه گری، شناسایی، تحلیل و سنجش ریسک بیمه گری
با استفاده از نرم افزار اکسل و کنترل و کاهش ریسک در سطح قراردادهای بیمه و سطح پرتفوی بیمه است.