لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

ایجاد فرآیند اختصاصی برای صدور مجوزهای حوزه مدیریت شهری در بازار سرمایه

تفاهم‌نامه‌ای بین مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک شهر در اولین همایش نهضت تامین مالی شهر امضا شد.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه و همایش نهضت تامین مالی شهر، در اولین همایش نهضت تامین مالی شهر با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، علیرضا زاکانی شهردار تهران، لطف الله فروزنده رئیس کمیسیون مالی و اقتصاد شهری مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران، سید محمد مهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر و… تفاهم‌نامه همکاری مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران، سازمان بورس و بانک شهر امضا شد.

متن  این تفاهم به شرح ذیل است؛
با اتکا به خداوند متعال به منظور بهره مندی متقابل از ظرفیتهای قانونی بازار سرمایه در جهت مشارکت شهروندان در توسعه و آبادانی کشور و در راستای هم افزایی و هماهنگی اثر بخش با محوریت تأمین مالی شهر و پروژه های شهری در طرح نهضت تامین مالی شهر با رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه با حضور جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران و رییس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران جناب آقای دکتر مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ؛ و جناب آقای دکتر سید محمدمهدی احمدی مدیر عامل بانک شهر توافق گردید به منظور هماهنگی بیشتر و بهبود فرایند اجرایی تامین مالی شهر با تشکیل کارگروه مشترکی از نمایندگان امضا کننده این تفاهم نامه ظرف مدت حداکثر سه ماه فرآیندها ساختار و کلیه امور مربوط به حمایت و پشتیبانی از پروژههای سرمایه پذیر شهری را ارائه نمایند. تبصره اولین جلسه فعالیت موضوعی کارگروه موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از امضاء این تفاهم نامه تشکیل می‌گردد.
ماده ۱ – اهداف و محورهای همکاری تفاهم نامه
تفاهم نامه حاضر در چارچوب اهداف و محورهای ذیل با رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط توسط طرفهای تفاهم نامه لازم الاجرا است.
۱ – امکان سنجی فرایند تأمین مالی پروژههای شهری از طریق ابزارهای مالی
۲ متنوع سازی منابع تأمین مالی در دسترس شهرداریهای ایران و کاهش اتکا به روشهای تأمین مالی سنتی همکاری متقابل جهت توسعه بازار سرمایه و همچنین توسعه شهری با ایجاد زیست بوم مالی قوی و پویا؛ – همکاری مشترک علمی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای دانش مدیران شهرداریها نسبت به روش های نوین تأمین مالی
– اشتراک مساعی جهت جذب طیف متنوعی از سرمایه گذاران داخلی و بین المللی
٦ – همکاری جهت ایجاد چارچوب مشترک برای تبادل اطلاعات موضوع تفاهم نامه فی مابین مجمع ، سازمان و بانک؛ ۷- امکان سنجی اقدامات مرتبط با توسعه و اجرای راهبردهای کاهش ریسک برای رسیدگی به چالشهای مرتبط با تأمین مالی پروژه های شهری
ارزیابی اجرای تفاهم نامه بر بهبود کیفیت زندگی شهری از جمله بهبود زیرساختها خدمات و رفاه کلی شهری؛ تبصره- در صورت ایجاد تعهد مالی نسبت به اجرای هر یک از محورهای فوق حسب مورد اطراف تفاهم نامه نسبت به انعقاد قرارداد مستقل با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط مبادرت می‌نمایند.
ماده ۲ – مدت تفاهم نامه
مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضای طرفهای تفاهم نامه به مدت پنج (۵) سال است که با توافق سه طرف در قالب تنظيم الحاقیه قابل تمدید است.
با اتکا به خداوند متعال به منظور بهره مندی متقابل از ظرفیتهای قانونی بازار سرمایه در جهت مشارکت شهروندان در توسعه و آبادانی کشور و در راستای هم افزایی و هماهنگی اثر بخش با محوریت تأمین مالی شهر و پروژه های شهری در طرح نهضت تامین مالی شهر با رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه با حضور جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران و رییس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران جناب آقای دکتر مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ؛ و جناب آقای دکتر سید محمدمهدی احمدی مدیر عامل بانک شهر توافق گردید به منظور هماهنگی بیشتر و بهبود فرایند اجرایی تامین مالی شهر با تشکیل کارگروه مشترکی از نمایندگان امضا کننده این تفاهم نامه ظرف مدت حداکثر سه ماه فرآیندها ساختار و کلیه امور مربوط به حمایت و پشتیبانی از پروژههای سرمایه پذیر شهری را ارائه نمایند. تبصره اولین جلسه فعالیت موضوعی کارگروه موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از امضاء این تفاهم نامه تشکیل می‌گردد.
ماده ۱ – اهداف و محورهای همکاری تفاهم نامه
تفاهم نامه حاضر در چارچوب اهداف و محورهای ذیل با رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط توسط طرفهای تفاهم نامه لازم الاجرا است.
۱ – امکان سنجی فرایند تأمین مالی پروژههای شهری از طریق ابزارهای مالی؛
۲ متنوع سازی منابع تأمین مالی در دسترس شهرداریهای ایران و کاهش اتکا به روشهای تأمین مالی سنتی
همکاری متقابل جهت توسعه بازار سرمایه و همچنین توسعه شهری با ایجاد زیست بوم مالی قوی و پویا؛ – همکاری مشترک علمی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای دانش مدیران شهرداریها نسبت به روش های نوین تأمین مالی
– اشتراک مساعی جهت جذب طیف متنوعی از سرمایه گذاران داخلی و بین المللی؛
٦ – همکاری جهت ایجاد چارچوب مشترک برای تبادل اطلاعات موضوع تفاهم نامه فی مابین مجمع ، سازمان و بانک؛ ۷- امکان سنجی اقدامات مرتبط با توسعه و اجرای راهبردهای کاهش ریسک برای رسیدگی به چالشهای مرتبط با تأمین مالی پروژه های شهری ارزیابی اجرای تفاهم نامه بر بهبود کیفیت زندگی شهری از جمله بهبود زیرساختها خدمات و رفاه کلی شهری؛ تبصره- در صورت ایجاد تعهد مالی نسبت به اجرای هر یک از محورهای فوق حسب مورد اطراف تفاهم نامه نسبت به انعقاد قرارداد مستقل با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط مبادرت می‌نمایند.
ماده ۲ – مدت تفاهم نامه
مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضای طرفهای تفاهم نامه به مدت پنج (۵) سال است که با توافق سه طرف در قالب تنظيم الحاقیه قابل تمدید است.
ماده – اقامتگاه طرفهای تفاهم نامه نشانی طرفهای تفاهم نامه به عنوان اقامتگاه قانونی آنها به شرح ذیل میباشد هرگونه مکاتبه به آدرس مذکور در این ماده دریافت شده تلقی می.گردد طرفهای تفاهم نامه مکلفند در صورت تغییر نشانی به صورت کتبی ۱۵ روز کاری پیش از جابه جایی یکدیگر را مطلع نمایند و مادام که تغییر نشانی خود را کتباً به طرف دیگر اعلام ننموده باشند، ارسال کلیه مكاتبات مراودات ،اداری نامه ها اخطاریه ها احضاریه ها اظهارنامهها و غیره به نشانیهای مندرج در تفاهمنامه حاضر صحیح بوده و دریافت شده تلقی میگردد و طرفهای تفاهم نامه نمیتوانند با استناد به عدم اطلاع متعذر گردند. مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به نشانی ،تهران میدان ونک خیابان محمد باقر خدامی، پلاک ۳۴ شماره تماس: ۰۲۱۹۶۰۱۵۳۸۰
سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی ،تهران میدان ،ونک ابتدای خیابان ،ملاصدرا، پلاک ۱۳ شماره تماس: ۰۲۱۱۸۸۶۷۹۶۴۰
بانک شهر به نشانی ،تهران میدان فردوسی خیابان سپهبد ،قرنی نبش ،خسرو پلاک ۱۴۵ شماره تماس: ۰۲۱۸۸۳۸۱۷۹۷
٤- نسخ تفاهم نامه
تفاهم نامه حاضر در سه نسخه به ارزش واحد تنظیم و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ به امضاء طرفهای تفاهم نامه رسیده و مبادله گردید.

منبع: minifin.ir