لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

نمکی : نهضت به معنای شروع دوباره است / از سرمایه های خرد مردم برای توسعه شهر می توان استفاده کرد

علیرضا نمکی عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز گفت: واژه نهضت به معنای برخاستن و شروع مجدد است، ما به دنبال تغییر هستیم و سعی می‌کنیم درک مشترکی بین حوزه مالی و اداره شهرها ایجاد کنیم.

علیرضا نمکی با بیان اینکه نهادهای مالی باید درک بهتری از پویایی شهر داشته باشند؛ افزود: اعتقاد داریم در تامین منابع مالی ۵ رکن تاثیرگذار وجود؛ رکن اول شهرداریها، رکن دوم نهادهای مالی، رکن سوم حوزه توسعه دهندگان حرفه‌ای هستند و نهادهای سازنده فعالی که می توانند فعالیت کنند، رکن چهارم دولت و رکن پنجم نیز مردم است.

ایشان افزود : در حوزه توسعه دهندگان حرفه ای ، اشخاص و سرمایه گذاران می توانند به رفع نیازهای عمرانی شهر کمک کنند ، یکی از راهکارهای ما این است که از سرمایه های خرد مردم برای توسعه شهر استفاده کنیم.

انتهای پیام/