لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

گزارش تصویری پنجمین جلسه از جلسات «نقشه راه»

🔵👈پنجمین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با معرفی شرکت سبدگردان

🟢👈 این برنامه به همت انجمن مالی ایران با همکاری انجمن علمی دانشجویی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

https://t.me/roadmap_naghsherah