لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

کسب رتبه الف نشریه مستقل انجمن مالی ایران

کسب رتبه الف نشریه مستقل انجمن مالی ایران براساس ارزیابی عملکرد سالانه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۱

بر اساس ارزیابی عملکرد سالانه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه Iranian Journal of Finance در سال 1401 توانست رتبه الف را کسب نماید.

دفتر نشریه انجمن مالی ایران