لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

پادکست فین تاک/ فصل دوم، اپیزود یک: بررسی صنعت دارویی

🎙پادکست فین تاک

✅فصل دوم

✅اپیزود اول

✅بررسی صنعت دارویی
بررسی صورت های مالی شرکت های دارویی در بازار سرمایه
فروش شرکت های دارویی
وضعیت بازدهی شرکت های دارویی 
جریانات نقد صنعت دارویی در بازار سرمایه
و…

✅با همکاری انجمن مالی ایران ،کارگزاری بانک صنعت ومعدن

✅مجری بهار فخرایی

🔴مهمان

✅علی اسکینی مدیر تحلیل و آموزش کارگزاری بانک صنعت و معدن