لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

همایش نهضت تامین مالی شهر

همایش نهضت تامین مالی شهر با محورهایی نظیر: نهضت تامین مالی شهر و چرایی نیاز به آن، نهضت تامین مالی شهر چالشها و راهکارها، منابع تأمین مالی و درآمدی شهرداری‌ها، درآمد پایدار و توسعه شهر،چگونگی افزایش درآمدهای پایدار ،فرصت ها و چالشهای تأمین مالی شهر ،تأمین مالی شهر و آموزش در تاریخ ۲۳ و ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.