لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

کارگاه آموزشی مبانی مدیریت ریسک بازار، ریسک نقدینگی و مدیریت دارایی و بدهی در شرکت های بیمه در ایران

هدف آشنایی با مفاهیم ریسک های بازار، نقدینگی و مدیریت دارایی و بدهی، تحلیل و سنجش ریسک های مذکور با استفاده از نرم افزار اکسل و ایوبوز و کنترل کاهش ریسک ها در شرکت های بیمه است.

ضرورت برگزاری کارگاه:

پس از برگزاری کارگاه آموزشی مقدمه ای بر مفاهیم ریسک در شرکتهای بیمه کارگاه مدیریت ریسک بیمه گری و ریسک ،عملیاتی به ریسک بازار نقدینگی و مدیریت دارایی و بدهی پرداختیم.

با توجه به ضرورت شناسایی اندازه گیری و مدیریت ریسکهای بازار و نقدینگی و مدیریت دارایی و بدهی در شرکتهای بیمه کمیته بیمه انجمن مالی ایران با همکاری سندیکای بیمه گران ایران اقدام به طراحی و برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ریسک ،بازار ریسک نقدینگی و مدیریت دارایی و بدهی در شرکتهای بیمه نموده است.

مخاطبان:

مخاطبان عمومی این کارگاه دانشجویان رشتههای مدیریت مالی مدیریت بیمه و فعالان صنعت بیمه کشور و مخاطبان تخصصی کارشناسان ریسک و فنی مدیران ارشد مدیران مالی و مدیران ریسک شرکتهای بیمه هستند.

هزینه شرکت در کارگاه آموزشی:

مدت و هزینه دوره ۱۲ ساعت و ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان به ازای هر نفر دوره به صورت حضوری و در روزهای سه شنبه مورخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ الی ۱۸ و روزهای شنبه و دوشنبه مورخ ۲۰ و ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ الی ۱۸ برگزار میگردد. مکان برگزاری کارگاه ساختمان سندیکای بیمه گران ایران.

جهت ثبت نام با شماره تلفن‌های دفتر انجمن مالی تماس حاصل فرمایید.

دریافت ریز سرفصل‌های دوره

مدرک معتبر انجمن مالی