لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

گزارش تصویری چهارمین جلسه از جلسات «نقشه راه»

چهارمین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با معرفی صنعت پردازش اطلاعات مالی.

این برنامه به همت انجمن مالی ایران با همکاری واحد ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.