لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

گزارش تصویری سومین جلسه از جلسات «نقشه راه»

سومین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با معرفی حوزه‌های مختلف شغلی در شرکت‌ تامین سرمایه.

این برنامه به همت انجمن مالی ایران با همکاری واحد ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.