لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

گزارش تصویری اولین جلسه از جلسات «نقشه راه»

ولین جلسه از سلسله جلسات «نقشه راه» آغاز شد.

در این جلسه با که با حضور دکتر آذریان برگزار شد، در ارتباط با شیوه‌ی کار کارگزاری‌ها و نحوه‌ی ورود به این سیستم صحبت‌هایی انجام شد.

جلسه با پرسش و پاسخ دانشجویان همراه بود.