لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

کمیته مالی رفتاری انجمن مالی ایران برگزار می‌کند: نشست آشنایی با کانمن و تورسکی؛ بنیان گذاران اقتصاد رفتاری

آشنایی با کانمن و تورسکی؛ بنیان گذاران اقتصاد رفتاری

کانمن و تورسکی از جمله روانشناسانی هستند که با پای نهادن در عرصه اقتصاد و پرداختن به حوزه اقتصاد رفتاری، سبب بسط و توسعه این علم شدند.
فعالیتهای این دو محقق روانشناس، دانسته های پیشین ما را در مورد عقلانیت کنشگران اقتصادی دگرگون ساخته است؛ چنانکه نمونه هایی شناختی در خصوص تصمیم گیری در شرایط ریسک و عدم اطمینان در مقابل نمونه های رفتار عقلایی ارائه کرده اند.

در این نشست سعی خواهیم نمود پس از شناساندن رشته اقتصاد رفتاری، ضمن معرفی کانمن و تورسکی (به همراه بررسی مقاله subjective probability: a judgment of representativeness ) به توضیح افکار، نظریات و دستاوردهای این دو محقق بزرگ بپردازیم.