لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

کمیته بیمه برگزار می‌کند: چالش های سرمایه گذاری در شرکت های بیمه

با توجه به شرایط رقابتی در قیمت گذاری بیمه نامه ها، موفقیت شرکت های بیمه وابسته به کسب بازدهی مناسب از طریق سرمایه گذاری ذخایر است. این موضوع در بیمه های عمر و سرمایه گذاری به دلیل ماهیت ویژه و نقش بالای سرمایه گذاری و بلندمدت بودن آن ها، بیش از سایر رشته های بیمه است. بررسی ها نشان داده است که بازده سرمایه گذاری بیمه ها در گروه های مختلف دارایی بسیار ضعیف و پایین تر از متوسط بوده است. از سوی دیگر ، در بیمه های عمر بازده نقش اساسی در رقابت شرکت های بیمه و تصمیم بیمه گذاران دارد. همچنین ضریب مشارکت بیمه گذار از مازاد منافع سبب پیچیدگی تصمیمات شرکت های بیمه و محتاط نمودن آن ها در سرمایه گذاری ها گردیده است. در نتیجه بیمه های عمر رقابت پذیری خود را با بازار پول و بازار سرمایه از دست داده اند.
در این نشست پس از مروری بر مقررات سرمایه گذاری شرکت های بیمه ها و عملکرد آن ها، واکاوی دلایل عملکرد ضعیف و راهکارهای بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه مبتنی بر تعهدات بررسی می گردد.