لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

چهارمین همایش بزرگ سالیانه انجمن‌ مالی ایران

چهارمین همایش بزرگ سالیانه انجمن‌ مالی ایران در محل سالن همایش‌های دانشگاه اصفهان با معرفی جناب آقای دکتر عشقی به عنوان مدیر اجرایی برتر و فعال بازارهای مالی در سال ۱۴۰۱