لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

چهارمین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه

انجمن مالی ایران با همکاری واحد ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میکند:

چهارمین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با موضوع جایگاه تحلیل و تحلیلگران در بازار سرمایه و بررسی صنعت پردازش اطلاعات مالی برگزار می کند.

دوشنبه ۲۲ اسفند ماه

۱۰:۴۵الی ۱۳

تالار الغدیر ساختمان مرکز نوآوری و کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ثبت نام رایگان