لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

پادکست فین‌تاک/ اپیزود پنجم: جایگاه تحلیل در بازارهای مالی

جایگاه تحلیل در بازارهای مالی

با همکاری انجمن مالی ایران ،کارگزاری بانک صنعت و معدن و ماهنامه بورس

مجری بهاره فخرایی

مهمانان:

فرهنگ قراگوزلو فعال بازار سرمایه

علی اسکینی مدیر تحلیل و آموزش کارگزاری بانک صنعت و معدن