لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

نشستی با موضوع (بازار بدهی دولتی روند آتی وتحلیل اثرپذیری سایر بازارها) توسط کمیته بازار سرمایه برگزار گردید

نشستی با موضوع (بازار بدهی دولتی روند آتی و تحلیل اثرپذیری سایر بازارها) با سخنرانی جناب آقای دکتر فروهر فردوسی (رئیس اداره تدوین راهبرد های مدیریت بدهی خزانه داری کل کشور) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ توسط کمیته بازار سرمایه به صورت وبینار برگزار گردید.

در جلسه مذکور موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طی سالهای اخیر دولت در مسیر جبران ناترازی بودجه از ظرفیت انتشار اوراق و بازار بدهی به شکل وسیعی بهره برده است.به نظر میرسد در تابع عکس العمل دولت بهره گیری از ظرفیت مذکور در دستور کار قرار دارد.

در این وبینار به موارد زیر پرداخته میشود:

-مروری بر عملکرد دولت در انتشار اوارق در سنوات اخیر

_بررسی ظرفیتهای بازار مالی در جذب اوراق

_آثار انتشار اوراق در سایر بازارها و سیاستگذاری پولی

_بررسی سناریوهای محتمل