لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

نشستی با موضوع « آینده نگاری همکاری بانک و فین تک در ایران» توسط کمیته بانکداری

نشستی با موضوع «آینده نگاری همکاری بانک و فین تک در ایران»با سخنرانی جناب آقای دکتر رضا پاینده«دکترای مدیریت نوآوری دانشگاه تهران؛پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام»در تاریخ 1400/04/02توسط کمیته بانکداری به صورت وبینار برگزار گردید. در جلسه مذکور موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. صنعت بانکداری جهانی،متأثر از اقتصاد دیجیتال،فناوری های نوین و تغییر در رفتار مشتریان،ناگزیر از تحولات اساسی در طول تاریخ خود شده است.هم زمان با چالش نوآوری در بانک ها،شرکت های فین تک با بهره مندی از قابلیت های دیجیتال،خدمات نوآورانه و مشتری مدارانه به عنوان یک بازیگر قدرتمند و رقیب جدید به سرعت در حال رشد هستند.چگونگی مواجهه این دو نماد سنتی و مدرن در صنعت بانکداری به یکی از موضوعات مهم در مطالعات نوآوری و کسب و کار های فناوری مالی تبدیل شده است. در این گفتگو پیرامون آینده همکاری بانک و فین تک در ایران سخن خواهیم کرد