لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

سومین پیش‌همایش همراهی اقتصاد با سلامت در فضای کرونا برگزار گردید

جلسه سوم از سلسله پیش‌همایش‌های همراهی اقتصاد با سلامت در فضای کرونا با سخنرانی جناب آقای محمد جواد کبیر «دانشیار گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی و رئیس مرکز تحقیقات سلامت و توسعه اجتماعی» مورخ 1399/06/19 به صورت وبینار برگزار گردید.

در این جلسه، موارد زیر مورد بحث قرار گرفت.

اهمیت و نقش نظام تامین منابع مالی در نظام ارائه خدمات سلامت از ابعاد مختلف بسیار مهم است و پایداری ارائه خدمات نظام سلامت را در گرو نظام منابع تامین مالی منابع پایدار می‌دانیم. اگر چنانچه استمرار ارائه نظام خدمات سلامت بخواهد از تضمین لازم برخوردار باشد حتما باید نظام تامین منابع مناسب و با تضمین لازم در نظام ارائه خدمات سلامت وجود اشته باشد. از طرفی ارزیابی اقتصادی خدمات سلامت بسیار مهم است و با توجه به تاکید بر نظام اولویت‌گذاری در بستر خدمات پایه می‌تواند کمک کند که نا در نظام تامین منابع عزم و اراده قوی‌تر و مناسب‌تری را داشته باشیم. بدین معنا که ما تعهد داریم در نظام ارائه خدمات سلامت دسترسی یکسان و بهره‌مندی و برخورداری را در حد نیاز برای احاد مردم تامین کنیم. از این جهت برای تحقق این امر نیاز به ابزارهایی داریم که برای تامین مالی از این ابزارها استفاده کنیم.

یکی از مسائل مهم، شناسایی سرفصل منابع قابل تخصیص است. از این جهت منابعی که ما در بودجه داریم و برنامه‌ریزی می‌کنیم که این منابع چکونه می‌توانند در اختیار نظام ارائه خدمات سلامت قرار بگیرند.

در این وبینار به بررسی تامین مالی نظام سلامت و مسائل و مشکلات اقتصادی آن در زمان پاندمی کووید-19 پرداخته شد.