لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

پادکست فین تاک/ اپیزود دهم

اپیزود دهم فین تاک

تامین مالی شهر، چالش ها و فرصت ها

با همکاری انجمن مالی ایران ،کارگزاری بانک صنعت و معدن و مجمع شهرداران کلان شهر های ایران

مجری بهار فخرایی

مهمان

دکتر محسن رنجبر معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان