لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

اولین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه

انجمن مالی ایران با همکاری واحد ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میکند:

اولین جلسه از سلسله جلسات نقشه راه در صنعت مالی با معرفی حوزه های مختلف شغلی در نهاد کارگزاری برگزار می شود.

سخنران:امین آذریان

سه شنبه ۱۰ آبان ماه

۹:۱۵ الی ۱۱

تالار الغدیر ساختمان مرکز نوآوری و کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران