لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

کمیته‌های علمی

• طرح روزآمد مسائل حوزه تخصصی در ارتباط با شرایط و مقتضیات خاص ایران و جهان
• پژوهش بنیادی و کاربردی به منظور پاسخ به نیازهای علمی و عملی حوزه تخصصی
• تألیف و ترجمه کتب مرتبط با حوزه تخصصی
• تهیه مقالات علمی در حوزه تخصصی
• برگزاری همایش های تخصصی در حوزه مربوطه
• نشر و ترویج ایده ها و داده‌های علمی حوزه تخصصی کمیته در سطح جامعه
• ارائه مشاورت‌های علمی در حوزه تخصصی
• ارائه پیشنهادهای لازم جهت اصلاح و بهبود برنامه های آموزشی حوزه تخصصی
• بسط تعاملات علمی پژوهشی با انجمن های علمی و نهادهای آموزشی پژوهشی و اجرایی
• نقد آثار مرتبط با حوزه تخصصی
• ارزیابی و انتخاب آثار برتر در حوزه تخصصی مربوطه کمیته
• پیگیری مستمر تحولات جهانی در حوزه تخصصی کمیته
• شناسایی چالش‌های آموزش و پژوهش در حوزه تخصصی کمیته
• ارایه راهکار برای ارتقاء مستمر برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه تخصصی کمیته با همکاری کمیته آموزش و پژوهش
• پیشنهاد روشهایی برای ارتقاء و استانداردسازی روشهای تدریس و یادگیری در حوزه تخصصی کمیته
• ارایه خدمات مشاوره‌ای در راستای اهداف انجمن در حوزه تخصصی کمیته
• توانمندسازی حوزه تخصصی کمیته در باشگاه دانشجویی انجمن