لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

هیئت موسس انجمن مالی ایران

مشاور رئیس‌جمهور - رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت سیزدهم،-نماینده مجلس هفتم -رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور و مرکز آمار ایران - استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

مرحوم دکتر عادل آذر

بنیان‌گذار و نخستین رئیس انجمن حسابداری ایران، رئیس دانشکده حسابداری و علوم مالی دانشگاه علامه طباطبایی، نخستین دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران، و نخستین دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

دکتر علی ثقفی

دكتراي مدیریت مالی دانشگاه تربیت مدرس - كارشناسي ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس -كارشناسي مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر محمدرضا رستمی

مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه

-عضو هیات مدیره و قایم مقام مدیر عامل بانک توسعه صادرات -رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک تجارت -معاون ارزی بانک مرکزی -سردبیر مجله تحقیقات مالی -معاون دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه -عضو شورای برنامه ریزی گروه مدیریت وزارت علوم،تحقیقات و فنآوری -سرپرست دانشکده مدیریت -عضو هیات عامل سازمان سرمایه گذاری دانشگاه تهران -قائم مقام سازمان تامین اجتماعی

دکتر رضا راعی

عضو شورای عالی بورس

– دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی – کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع) – نایب رئیس هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سابق، سازمان بورس و اوراق بهادار – عضوهیئت مدیره و معاون اجرایی سابق، سازمان بورس و اوراق بهادار – عضو هیئت مدیره بانک آینده – عضو هیئت مدیره تأمین سرمایه نوین

دکتر علی سعیدی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

-هیات تحریریه دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی -هیات تحریریه فصلنامه راهبرد مدیریت مالی -مدیر مسئول مجله چشم انداز مدیریت مالی -سردبیر مجله چشم انداز مدیریت مالی -هیات تحریریه مدیریت دارایی و تامین مالی

دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد

رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار ایران

دومین مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران، عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا

دکتر حسن قالیباف اصل

رئیس پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی

رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، ، موسس و نخستین مدیرعامل بورس انرژی ایران، دومین دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، دکتری اقتصاد سنجی و توسعه و دانشیار گروه مدیریت مالی و بیمه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر شاپور محمدی

رئیس کل سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی -کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان -عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران -مدیرعامل شرکت مپنا بین‌الملل

دکتر طهماسب مظاهری

مدیر واحد ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت

عضو گروه تخصصی حسابداری و مالی سازمان .مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها عضو هیات مدیره و دبیر انجمن مالی ایران -عضو کمیته راهبری پژوهش سازمان بورس -عضو هیئت علمی دانشگاه تهران -عضو هیئت علمی شرکت تامین سرمایه امین -مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

دکتر علی نمکی