لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

عضویت

در عضویت پیوسته اعضا می‌بایست حداقل دانشجوی مقطع دکتری در یکی از رشته‌ها مرتبط باشند. همچنین این اعضا اجازه صدور رای در مجمع عمومی سالانه را خواهند داشت.

در عضویت وابسته حقوقی، تمامی اشخاص حقوقی با ارائه درخواست رسمی امکان عضویت در این انجمن و استفاده از خدمات آن را خواهند داشت.

تمامی فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته‌های مرتبط مالی که شاغل در یکی از رشته‌های مرتبط با مالی در کشور هستند، امکان اخذ عضویت پیوسته در انجمن مالی ایران را خواهند داشت.

دانشجویان رشته‌های مرتبط مالی با اخذ این نوع عضویت، می‌توانند در کنار استفاده از تخفیف‌های شرکت در دوره‌های حرفه‌ای مالی، از امکان تعالی علمی و آماده سازی برای بازارکار، امکانات شرکت در دوره‌های کارآموزی حرفه‌ای و همچنین معرفی به اعضای حقوقی انجمن جهت تصدی مشاغل بهره جویند.

چهره هاي ماندگار، نخبگان و پيشكسوتان دانش بنيان، اشخاصي كه خدمات ويژه و برجسته‌ا‌ي در انواع حوزه‌هاي مالي انجام داده‌اند، اساتيد، پژوهشگران و محققان، دانشمندان برجسته بينالمللي يا كساني در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي مؤثر و ارزنده اي نموده باشند، با توجه به شرايط زير به عضويت افتخاري انجمن پذيرفته شده‌اند:

  • عضو افتخاري با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي به عضويت انجمن در مي‌آيد.
  • عضو افتخاري در مجامع عمومي انجمن حق راي ندارد.
  • عضو افتخاري ملزم به داشتن شرايط عام و خاص عضويت انجمن نيست.
  • عضو افتخاري انجمن كليه مزاياي عضو پيوسته به جز حق انتخاب شدن در هيأت مديره را داراست.
  • لغو (يا انصراف از) عضويت عضو افتخاري بايد به اطلاع مجمع عمومي عادي انجمن برسد.
  • عضويت افتخاري مادامالعمر است، مگر آنكه از عضو افتخاري عملي سرزند كه مغاير اهداف وشئون حرفه اي مد نظر انجمن باشد و به شهرت انجمن لطمه وارد آورد. در اين صورت به شكايت يكي از اعضاي پيوسته, شوراي اجرايي كميته ويژه‌اي راانتخاب كرده مأمور بررسي موضوع خواهد نمود. شوراي اجرايي پس از دريافت گزارش كميته ويژه، نسبت به ابقا يا ابطال عضويت وي تصميم خواهد گرفت.