انجمن مالی ایران
کمیته حقوق مالی و اخلاق حرفه‌ای

مقدمه
حقوق مالی به عنوان جدیدترین گرایش مالی درکشور نیازمند تولید محتوای و خلق ادبیات این گرایش می باشد. با عنایت به ماهیت حقوق مالی که به دنبال ایجاد ادبیات مشترک بین نظام حقوقی و نظام مالی و پولی می باشد لذا این کارگروه نیز مستثنی از این قاعده نبوده و در تمام برنامه های اعلامی این تعامل بایستی شکل گیرد. آنچه موجب توسعه این ادبیات مشترک خواهد شد حضور صاحب نظران حقوقی و مالی در کنار یکدیگر است.

ضرورت تشکیل
حقوق مالی با توجه به اینکه جدیدترین حوزه رشته مالی می باشد نبود مرجعی علمی برای متخصصان و علاقه مندان این حوزه وجود چنین مرجعی علمی در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
نبود مرکز تولید محتوای علمی و خوراک پژوهشی برای متخصصان و علاقه مندان این حوزه اهمیت این کارگروه را دوچندان می کند.

اهداف

 • بازتعریف فلسفه وجودی حقوق مالی
 • توسعه نقش حقوق مالی در اقتصاد مالی کشور
 • محور تعاملات بین خبرگان و متولیان نظام حقوقی و نظام مالی و پولی
 • ایفا نقش مشاور فکری در بازار پول و سرمایه کشور
 • تولید و نشر مطالب علمی و یافته های تجربی حقوق مالی
 • تعریف و انجام پروژه های در زمینه های حقوق بازار سرمایه، بانکی و بیمه
 • جذب و پرورش نخبگان حوزه حقوق مالی

چشم انداز و ماموریت

 • چشم انداز  (Vision)
  • شناخته شدن به عنوان مرجع حرفه ای و پیشتاز در مهمترین موضوعات حقوق مالی در کشور
 • مأموریت 
  • تلاش در جهت رشد، توسعه و ساماندهی حقوق مالی
  • ارائه راه کارهای مناسب برای کمك به توسعه بازارهای پولی و مالی
  • مشارکت و تاثیر گذاری بر تدوین و تصویب قوانین و استانداردهای مرتبط
  • فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت متخصصین حقوق مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مرکزی ،بیمه مرکزی و فعلان اقتصادی حوزه پولی و مالی و بیمه ای

برنامه های عملیاتی

 • ارائه مشاوره حقوقی به فعلان بازارهای مالی
 • برگزاری کالس های آموزشی
 • ارائه دستورالعمل ها و آیین نامه های پیشنهادی به ناظران بازارها
 • برگزاری نشستهای تخصصی و عمومی
 • پیشنهاد راهکارهای توسعه رشته حقوق مالی به دانشگاه ها
 • ایجاد ارتباط با مراکز علمی مرتبط با حوزه حقوق مالی و استفاده از دانش و تجربه این مراکز
 • چاپ و نشر کتاب در حوزه حقوق مالی
 • نگارش مقاله های علمی توسط باشگاه دانشجویی و اعضا کارگروه
 • ایجاد ارتباطات بین فعالان اقتصادی و متخصصان مالی
 • انتشار گاهنامه علمی حوزه حقوق مالی

ساختار سازمانی
کارگروه بیمه شامل ۵ عضو اصلی می باشد که به پیشنهاد دبیر انجمن و تایید رییس انجمن انتخاب می گردند. از میان اعضا یك نفر به عنوان رئیس کارگروه توسط رییس انجمن انتخاب می گردد. وظایف ریاست کارگروه عبارت است از اداره جلسات، سخنگویی کارگروه و نیز اداره تمام مسائل کارگروه تحت نظر رییس انجمن. ضمنا همواره یك نفر از اعضای اصلی کارگروه از بین دانشجویان فعال باشگاه دانشجویی انجمن انتخاب میگردد.