انجمن مالی ایران
کمیته بیمه

مقدمه

دانش بیمه یکی از مهمترین ارکان علم مالی می باشد که در سالهای اخیر توجه متخصصان علم مالی را به خود جلب نموده است. دانش بیمه در حقیقت ترکیبی از دانش مالی، ریاضیات و مدیریت می باشد که کارگروه بیمه انجمن مالی ایران بر روی این دانش متمرکز شده است.

ضرورت تشکیل

با وجود اینکه صنعت بیمه یکی از صنایع قابل توجه در سالهای اخیر می باشد، اما متاسفانه بر خلاف کشورهای توسعه یافته که بسیار بر روی این مقوله متمرکز شده اند، در ایران به این دانش از منظر مالی توجه چندانی نشده است. لذا انجمن مالی ایران در نظر دارد با تمرکز بر جنبه های مالی صنعت بیمه و با تعریف پروژه های مهم تحقیقاتی، در راستای این دانش گامی اساسی بردارد.

اهداف

 • ارتقاء فهم عمومی از مسائل امور بیمه؛
 • طرح روزآمد مسائل حوزه بیمه در ارتباط با شرایط و مقتضیات خاص ایران و جهان؛
 • پژوهش بنیادی و کاربردی به منظور پاسخ به نیازهای علمی و عملی حوزه تخصصی بیمه؛
 • نشر و ترویج ایده ها و داده های علمی حوزه تخصصی کارگروه بیمه در سطح جامعه؛
 • ارائه پیشنهادهای لازم جهت اصلاح و بهبود برنامه های آموزشی حوزه بیمه؛
 • بسط تعاملات علمی پژوهشی با انجمن های علمی و نهادهای آموزشی پژوهشی و اجرایی؛
 • شناسایی چالش های آموزش و پژوهش در حوزه تخصصی کارگروه بیمه؛
 • توانمندسازی حوزه تخصصی کارگروه بیمه در باشگاه دانشجویی انجمن؛
 • کسب سهم قابل توجه چاپ مقالات در مجالت علمی- پژوهشی منتشر شده توسط انجمن مالی ایران؛
 • فراهم آوری شبکه ارتباطی از افراد مجرب حوزه بیمه، شرکتهای بیمه، فعلان صنعت بیمه و اعضای کارگروه بیمه.

چشم انداز و ماموریت

 • چشم انداز  (Vision)
  • کارگروه بیمه انجمن مالی ایران با بهره گیری از توان و قابلیت اساتید، دانشجویان، فارع التحصیلان و نهادهای حرفه ای بر ارتقای علمی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و ترویج حوزه بیمه متمرکز است و در نظر دارد در این حوزه به مرجع علمی کشور و منطقه تبدیل گردد؛
  • ایجاد کارگروه بیمه تحت نظر انجمن مالی ایران با عنوان بهترین مرکز ارائه دهنده برنامه های آموزشی و برترین توسعه دهنده مهارت های مدیریتی در صتعت بیمه.
 •  مأموریت (Mission)
  • صیانت از نقش و جایگاه صنعت بیمه؛
  • حمایت از اصول حرفه ای و تخصصی محور در صنعت بیمه؛
  • جلب مشارکت شرکت های بیمه ای و سایر نهادها و موسسات برای تحقق اهداف کارگروه؛
  • همکاری با شرکت های بیمه جهت ارتقای سطح مدیریت حرفه ای.

برنامه های عملیاتی

 • تألیف و ترجمه کتب مرتبط با حوزه بیمه؛
 • تهیه مقالات علمی در حوزه بیمه؛
 • برگزاری همایش های تخصصی در حوزه بیمه؛
 • ارائه مشاوره های علمی در حوزه بیمه؛
 • نقد آثار مرتبط با حوزه بیمه؛
 • ارزیابی و انتخاب آثار برتر در حوزه بیمه؛
 • پیگیری مستمر تحولات جهانی در حوزه بیمه؛
 • ارایه راهکار برای ارتقاء مستمر برنامه های آموزشی و پژوهشی در حوزه بیمه با همکاری کمیته آموزش و پژوهش؛
 • پیشنهاد روش هایی برای ارتقاء و استانداردسازی روش های تدریس و یادگیری در حوزه بیمه؛
 • ارایه خدمات مشاوره ای در راستای اهداف انجمن در حوزه بیمه؛
 • ارائه برنامه های آموزشی موثر برای اعضاء؛
 • ایجاد فرصت برای ارتباط افراد با تجربه، شرکت های بیمه، فعلان صنعت بیمه و اعضای کارگروه.

ساختار سازمانی

کارگروه بیمه شامل ۵ عضو اصلی می باشد که به پیشنهاد دبیر انجمن و تایید رییس انجمن انتخاب می گردند. از میان اعضا یک نفر به عنوان رئیس کارگروه توسط رییس انجمن انتخاب می گردد. وظایف ریاست کارگروه عبارت است از اداره جلسات، سخنگویی کارگروه و نیز اداره تمام مسائل کارگروه تحت نظر رییس انجمن. ضمنا همواره یک نفر از اعضای اصلی کارگروه از بین دانشجویان فعال باشگاه دانشجویی انجمن انتخاب میگردد.