انجمن مالی ایران
کمیته تحلیل محیط کسب و کار

مقدمه

یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر برنامه ریزی استراتژیک و تضمین موفقیت کسب و کار ، محیط کسب و کار و شناخت عوامل مالی محیطی اثر گذار بر واحد کسب و کار می باشد که این عوامل می توانند اثرات خود را با همبستگی مثبت و یا منفی با سودآوری و سایر شاخصه های موفقیت شرکت، ابراز کنند. به همین سبب به منظور نیل به اهداف ثبات روند برنامه ریزی مالی و کنترل ریسک، همواره یکی از موارد مورد مطالعه و بررسی، تحلیل محیط کسب و کار از نقطه نظرات مالی است که این مهم خود می تواند به شناسایی ریسک هایی همچون ریسک سیاسی، ریسک قوانین، ریسک نیروی انسانی و سایر ریسک های موضوع و همچنین راهکارهای کنترل این ریسکها بی انجامد. موسسات بزرگ پژوهشی جهانی نیز در مطالعات ریسک شناسی و کنترل ریسک خود، همواره این تحلیل را به عنوان پایه ای برای کنترل ریسک های مالی مطرح می کنند.
بدین سبب با شناخت این مهم به عنوان یکی از موارد مهم تاثیر گذار بر محیط بازار مالی و کنترل ریسک، انجمن مالی ایران کمیته ای با هدف تحلیل و بررسی این محیط ایجاد نموده که این آیین نامه به تبیین نحوه فعالیت این آیین نامه خواهد پرداخت.

ضرورت تشکیل

تحلیل محیط کسب و کار دانشی بین رشته ای است که شناسایی عوامل بیرونی ریسک را تسهیل کرده و می تواند با استفاده از این شناخت، کنترل این عوامل ریسک را بر عهده بگیرد. بدیهی است در صورت عدم وجود این مهم، کسب و کار صرفا ایزوله مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت مواجهه با ریسکهای ناشناخته بیرونی، ممکن است نتایج نامطلوب مالی را به دنبال داشته باشد.

اهداف

 • ارتقاء فهم عمومی از مسائل نحلیل محیط کسب و کار؛
 • طرح روزآمد مسائل حوزه محیط کسب و کار در ارتباط با شرایط و مقتضیات خاص ایران و جهان؛
 • پژوهش بنیادی و کاربردی به منظور پاسخ به نیازهای علمی و عملی حوزه تخصصی محیط کسب و کار؛
 • نشر و ترویج ایده ها و داده های علمی حوزه تخصصی کمیته تحلیل محیط کسب و کار در سطح جامعه؛
 • ارائه پیشنهادهای لازم جهت اصالح و بهبود برنامه های آموزشی حوزه شناخت محیط بازار مالی کشور؛
 • بسط تعاملات علمی پژوهشی با انجمن های علمی و نهادهای آموزشی پژوهشی و اجرایی؛
 • شناسایی چالش های آموزش و پژوهش در حوزه تخصصی کمیته محیط کسب و کار؛
 • توانمندسازی حوزه تخصصی کمیته تحلیل محیط کسب و کار در باشگاه دانشجویی انجمن؛
 • بدست آوردن سهم قابل توجه دز مجالت علمی- پژوهشی منتشر شده توسط انجمن مالی ایران
 • ایجاد فرصت برای ارتباط افراد با تجربه، نهادهای مالی، فعلان صنعت مالی و اعضای کارگروه

چشم انداز و ماموریت

 • چشم انداز (Vision)
  • کارگروه تحلیل محیط کسب و کار انجمن مالی ایران با بهره گیری از توان و قابلیت اساتید، دانشجویان، فارع التحصیلان و نهادهای حرفه ای بر ارتقای علمی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و ترویج حوزه شناخت محیط کسب و کار متمرکز است و در نظر دارد در این حوزه به قطب علمی کشور و منطقه تبدیل گردد.
  • این کارگروه در نظر دارد تحت نظر انجمن مالی به منبع و مرجعی برای شناخت محیط کسب و کار در تصمیم گیری های استراتژیک مالی در پژوهشهای مختلف بدل گردد.
  • ایجاد کارگروه تحلیل محیط کسب و کار تحت نظر انجمن مالی ایران با عنوان بهترین مرکز ارائه دهنده برنامه های آموزشی و برترین توسعه دهنده مهارت های شناختی در محیط کسب و کار
 • ماموریت
  • صیانت از نقش و جایگاه کارشناسی و تحلیل محیط کسب و کار
  • حمایت از اصول حرفه ای و تخصصی محور در حوزه شناخت محیط کسب و کار
  • جلب مشارکت نهادهای مالی و سایر نهادها و موسسات برای تحقق اهداف کارگروه
  • همکاری با سایر نهادها و موسسات پژوهشی جهت ارتقای سطح دانش تحلیل کسب و کار

برنامه های عملیاتی

 • تألیف و ترجمه کتب مرتبط با حوزه شناخت و تحلیل محیط کسب و کار
 • تهیه مقالات علمی در حوزه تحلیلی محیط کسب و کار
 • برگزاری همایش های تخصصی و آسیب شناسی در این حوزه
 • ارائه مشاوره های علمی در حوزه تحلیل محیط کسب و کار به موسسات پژوهشی و سایر سازمان ها
 • نقد آثار مرتبط در حوزه تحلیل محیط کسب و کار
 • ارزیابی و انتخاب آثار برتر در حوزه تحلیل محیط کسب و کار
 • پیگیری مستمر تحولات جهانی تاثیر گذار بر محیط کسب و کار کشور و ارائه گزارشات مربوطه
 • آسیب شناسی و ارایه راهکار برای ارتقاء مستمر برنامه های آموزشی و پژوهشی در حوزه شناخت محیط کسب و کار با همکاری کمیته آموزش و پژوهش
 • پیشنهاد روش هایی برای ارتقاء و استانداردسازی روش های تدریس و یادگیری در حوزه تحلیل محیط کسب و کار
 • ارایه خدمات مشاوره ای در راستای اهداف انجمن در حوزه شناخت و تحلیل محیط کسب و کار
 • ارائه برنامه های آموزشی موثر برای اعضاء
 • ایجاد فرصت برای ارتباط افراد با تجربه ، فعالان صنعت مالی و اعضای کارگروه
 • تعامل با سایر نهادهای تحقیقاتی مرتبط با حوزه تحلیل محیط کسب و کار مانند پژوهشکده پولی و بانکی، دانشکده های مدیریت و کارآفرینی دانشگاه های کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، مرکز پژوهش های مجلس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز معاونت های تحقیق و توسعه در کلیه نهادهای مالی کشور

ساختار سازمانی

کارگروه بیمه شامل ۵ عضو اصلی می باشد که به پیشنهاد دبیر انجمن و تایید رییس انجمن انتخاب می گردند. از میان اعضا یک نفر به عنوان رئیس کارگروه توسط رییس انجمن انتخاب می گردد. وظایف ریاست کارگروه عبارت است از اداره جلسات، سخنگویی کارگروه و نیز اداره تمام مسائل کارگروه تحت نظر رییس انجمن. ضمنا همواره یک نفر از اعضای اصلی کارگروه از بین دانشجویان فعال باشگاه دانشجویی انجمن انتخاب میگردد.