انجمن مالی ایران
کمیته بانکداری

مقدمه
علم بانكداري یكی از مهمترین ارکان علم مالی می باشد که در سال هاي اخیر توجه متخصصان علم مالی را به خود جلب کرده است. بانكداري، یكی از صنایعی است که به ویژه در سالیان اخیر با فراز و فرودهاي زیادي همراه بوده و تحوالت گوناگونی را تجربه کرده است. بانکها و مؤسسات مالی در جهان امروزي نقش بی بدیلی در تعیین معادلات اقتصادي ایفا می کنند و موفقیت آنها سهم به سزایی در کامیابی اقتصادي کشورها دارد. بانكداري به عنوان یک کسب وکار مهم در زندگی امروز ما جایگاه حساسی یافته است. از مبادلات روزمره مورد نیاز افراد گرفته تا تأمین سرمایه به شیوه هاي پیچیده که کارآفرینان به آن اتكا می کنند و از گردش مالی در بازارها گرفته تا تبادلات تجاري بین کشورها، همه در چرخه عملیات حرفه اي بانک ها تحقق می یابند. بانک ها امروزه به محور اصلی توسعه اقتصادي و مبادلات تجاري در جهان تبدیل شده اند به گونه اي که بدون بانک هاي کارآمد و روزآمد عملا رسیدن به شكوفایی اقتصادي غیرممكن است.

ضرورت تشکیل

با وجود اینكه اهمیت و نقش موثر و مهم بانكداري بر کسی پوشیده نیست اما متاسفانه بر خلف کشورهاي توسعه یافته که بسیار بر روي این مقوله متمرکز شده اند، در ایران به این دانش از منظر مالی توجه چندانی نشده است. لذا انجمن مالی ایران در نظر دارد با تمرکز به جنبه هاي مالی صنعت بانكداري و با تعریف پروژه هاي مهم تحقیقاتی، در راستاي این دانش گامی اساسی بردارد.

اهداف

 • ارتقاء فهم عمومی از مسائل امور بانكداري؛
 • طرح روزآمد مسائل حوزه بانكداري در ارتباط با شرایط و مقتضیان خاص ایران و جهان؛
 • پژوهش بنیادي و کاربردي به منظور پاسخ به نیازهاي علمی و عملی حوزه تخصصی بانكداري؛
 • نشر و ترویج ایده ها و داده هاي علمی حوزه تخصصی کمیته بانكداري در سطح جامعه؛
 • ارائه پیشنهادهاي لازم جهت اصلاح و بهبود برنامه هاي آموزشی حوزه بانكداري؛
 • بسط تعاملات علمی پژوهشی با انجمن هاي علمی و نهادهاي آموزشی پژوهشی و اجرایی؛
 • شناسایی چالش هاي آموزش و پژوهش در حوزه تخصصی کمیته بانكداري؛
 • توانمندسازي حوزه تخصصی کمیته بانكداري در باشگاه دانشجویی انجمن؛
 • بدست آوردن سهم قابل توجه دز مجلت علمی- پژوهشی منتشر شده توسط انجمن مالی ایران
 • ایجاد فرصت براي ارتباط افراد با تجربه، بانکها، فعالان صنعت بانک و اعضاي کارگروه

چشم انداز و ماموریت

 • چشم انداز  (Vision)
  • کارگروه بانكداري انجمن مالی ایران با بهره گیري از توان و قابلیت اساتید، دانشجویان، فارع التحصیلان و نهادهاي حرفه اي بر ارتقاي علمی و توسعه کیفی نیروهاي متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و ترویج حوزه بانكداري متمرکز است و در نظر دارد در این حوزه به قطب علمی کشور و منطقه تبدیل گردد.
  • ایجاد کارگروه بانكداري تحت نظر انجمن مالی ایران با عنوان بهترین مرکز ارائه دهنده برنامه هاي آموزشی و برترین توسعه دهنده مهارت هاي مدیریتی در صنعت بانكداري
 • ماموریت (mission)
  • صیانت از نقش و جایگاه صنعت بانكداري
  • حمایت از اصول حرفه اي و تخصصی محور در صنعت بانكداري
  • جلب مشارکت بانک ها و سایر نهادها و موسسات براي تحقق اهداف کارگروه
  • همكاري با بان کها جهت ارتقاي سطح مدیریت حرفه اي

برنامه های عملیاتی

 • تألیف و ترجمه کتب مرتبط با حوزه بانكداري
 • تهیه مقاالت علمی در حوزه بانكداري
 • برگزاري همایش هاي تخصصی و آسیب شناسی در حوزه بانكداري
 • ارائه مشاوره هاي علمی در حوزه بانكداري
 • نقد آثار مرتبط با حوزه بانكداري
 • ارزیابی و انتخاب آثار برتر در حوزه بانكداري
 • پیگیري مستمر تحولات جهانی در حوزه بانكداري
 • آسیب شناسی و ارایه راهكار براي ارتقاء مستمر برنامه هاي آموزشی و پژوهشی در حوزه بانكداري با همكاري کمیته آموزش و پژوهش
 • پیشنهاد روش هایی براي ارتقاء و استانداردسازي روش هاي تدریس و یادگیري در حوزه بانكداري
 • ارایه خدمات مشاوره اي در راستاي اهداف انجمن در حوزه بانكداري
 • ارائه برنامه هاي آموزشی موثر براي اعضاء
 • ایجاد فرصت براي ارتباط افراد با تجربه، بانکها، فعلان صنعت بانک و اعضاي کارگروه
  تعامل با سایر نهادهاي تحقیقاتی مرتبط با حوزه بانكداري مانند پژوهشكده پولی و بانكی، موسسه عالی بانكداري ایران، شوراي پول و اعتبار، مرکز پژوهش هاي مجلس، معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري و نیزمعاونت هاي تحقیق و توسعه در کلیه بانك هاي کشور

ساختار سازمانی

کارگروه بیمه شامل ۵ عضو اصلی می باشد که به پیشنهاد دبیر انجمن و تایید رییس انجمن انتخاب می گردند. از میان اعضا یک نفر به عنوان رئیس کارگروه توسط رییس انجمن انتخاب می گردد. وظایف ریاست کارگروه عبارت است از اداره جلسات، سخنگویی کارگروه و نیز اداره تمام مسائل کارگروه تحت نظر رییس انجمن. ضمنا همواره یک نفر از اعضاي اصلی کارگروه از بین دانشجویان فعال باشگاه دانشجویی انجمن انتخاب میگردد.